9 Feb 2018

Destruction of Armenian heritage in Georgia

Kakheti, Gremi | Կախեթի, Գրեմ քաղաքատեղիի բազմաթիվ հայոց եկեղեցիներից մեկի արևմտյան ճակատում ագուցված գեղաքանդակ երեք խաչքարերը (ԺԶ դար) 2000-ական թթ. սկզբներին չեզոքացնելու մտքով պատել են բետոնով:
სერიიდან "მოძმე" ჰაოსი და ქართლოსი. საქართველოს აღმოსავლეთით, კერძოდ კახეთის ქალაქ (კახეთის სამეფოს ყოფილი დედაქალაქი) გრემში არსებული მრავალი სომხური ეკლესიებიდან ერთ-ერთის დასავლეთ ფასადზე მხატვრულად გამოქანდაკებული სამი ცალი ხაჩქარის (XVI ს.) დამალვის მიზნით, 2000-იან წლებში ხაჩქარების ზედაპირი გალესილ იქნა ბეტონით.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...